Regulamin biura coworkingowego

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
● Strefa Coworkingowa – zorganizowana powierzchnia do pracy biurowej, obejmująca Miejsca Pracy, Miejsca Wspólne, Salę Konferencyjną;
● Miejsce Pracy - należy rozumieć́ jako Hot Desk, Biurko dedykowane, Mikrobiuro;
● Hot Desk – samodzielne stanowisko pracy, nie przypisane do konkretnego Użytkownika składające się̨ z jednego biurka, krzesła biurowego, kompletu własnych kluczy, zlokalizowanego w strefie obsługującej wielu Użytkowników,
● Biurko dedykowane – samodzielne stanowisko pracy, przypisane do konkretnego Użytkownika składające się̨ z jednego biurka, zamykanej szafki, kompletu własnych kluczy, krzesła biurowego zlokalizowanego w strefie obsługującej wielu Użytkowników,
● Mikrobiuro – stanowiska pracy do indywidualnego wykorzystania dla określonej ilości Użytkowników, zlokalizowane w zamkniętej powierzchni biurowej, własny komplet kluczy, własna wydzielona przestrzeń w ogólnodostępnej kuchni.
● Użytkownik –podmiot uprawniony do korzystania z Miejsc Pracy na podstawie zawartej z Wynajmującym Umowy Najmu;
● Wynajmujący – Goodkloo Oskar Rak, ul. Wilcza 41, Studzienice 43-215, NIP: 638-182-18-59, REGON: 366800613
● Adres Nieruchomości - ul. Krupnicza 22/5, 31-123 Kraków, Stare Miasto 31-151 Kraków
● Miejsca Wspólne – zalicza się do nich: kuchnia, balkon, łazienki, strefa wypoczynku;
● Sala Szkoleniowa – powierzchnia udostępniane za dodatkową opłatą dla Użytkowników oraz Gości. Mogą̨ być́ udostępniane dla Użytkowników bez dodatkowych pakietów, w ramach wykupionych pakietów tj. Biurka dedykowanego oraz Mikrobiura.
● Gość– podmiot, którego nie łączy z Wynajmującym żadnego rodzaju Umowa; osoba odwiedzająca Użytkownika,
● Nieruchomość – lokal położony w Krakowie przy ul. Krupniczej 22, przeznaczony na cele działalności biurowej,
● Umowa Najmu – umowa zlecenia zawarta pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikiem,
● Dzień rozliczeniowy - okres 24 godzin pomiędzy godziną 00.00 jednego dnia i godziną 00.00 dnia następnego,
● Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Wynajmującym umowę w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Coworkingowej stworzonej przez Wynajmującego.
Regulamin odnosi się do Użytkowników, Gości oraz innych podmiotów chcących podjąć współpracę z Wynajmującym.
Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do Nieruchomości i w związku z tym jest wyłącznie uprawniony do kreowania praw i obowiązków Użytkowników, Gości i osób trzecich zamierzających z niej korzystać.
W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umowy Najmu, Strony są związane treścią Umowy Najmu, chyba, że Umowa Najmu stanowi inaczej.
§ 2 Umowa Najmu
Rozpoczęcie korzystania z Miejsca Pracy następuje po zawarciu Umowy Najmu i po opłaceniu wszelkich wynikających z niej zobowiązań finansowych, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego.
Wynajmujący może rozwiązać umowę na zasadach wskazanych w Umowie Najmu oraz w Regulaminie.
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w wyniku takim wykroczeń jak:
wysłanie na prywatnego e-maila plików zawierających bazy danych klientów przedsiębiorstwa;
nadużycie pracowniczego prawa do krytyki, np. poprzez zakłócanie spokoju i porządku w miejscach wspólnych oraz lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pełnomocnika pracodawcy, pracodawcy lub innego Użytkownika Coworku, które rażąco zakłócają spokój niezbędny innym Użytkownikom Coworku do pracy;
rażącego niszczenia mienia oraz niedbałości o czystość w częściach wspólnych;
naruszenie przez użytkownika zasad BHP i spowodowanie niebezpieczeństwa wobec siebie i innych Użytkowników;
agresywne zachowanie w stosunku do innych osób lub zwierząt w miejscu pracy;
ujawnienie przez pracownika tajemnic związanych z funkcjonowaniem Coworku;
brakiem zapłaty kwoty czynszu za aktualny okres najmu przekraczającą 21 dni kalendarzowych;
oddania stanowiska pracy w użytkowanie osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;
naruszenia przez Użytkownika lub Gościa postanowień Regulaminu.
Podmiot, który zawarł Umowę Najmu staje się Użytkownikiem.
Umowa Najmu określa rodzaj wynajmowanego Miejsca Pracy.
Sposób korzystania z Miejsca Pracy po zawarciu Umowy Najmu:
Hot Desk – Użytkownik korzysta w godzinach 6:00 - 21:00 z powierzchni pod Adresem Nieruchomości, przypisane do Użytkownika biuro lub jedno z wolnych biurek po wcześniejszym poinformowaniu innych użytkowników. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zarezerwowania biurka poprzez indywidualny kalendarz Google. Użytkownik realizuje uprawnienie do korzystania z Miejsca Pracy do 100 godzin miesięcznie.
Biurko dedykowane - Użytkownik korzysta w godzinach 6:00 - 21:00 z powierzchni pod Adresem Nieruchomości. Użytkownikowi przysługuje prawo do zarezerwowania konkretnego biurka i posiadania go na wyłączności przez cały okres obowiązywania umowy najmu. Użytkownik realizuje uprawnienie do korzystania z Miejsca Pracy bez limitów czasowych
Mikrobiuro – Użytkownik korzysta z wydzielonego pomieszczenia biurowego wyposażonego w biurka, regały i fotele, przeznaczonego do używania przez określoną w abonamencie liczbę osób. Użytkownik korzysta w godzinach 6:00 - 21:00 z powierzchni pod Adresem Nieruchomości. Nie ma możliwości wynajmu Biurowego Miejsca Pracy wyłącznie na kilka dni w miesiącu. Umowa Najmu przewiduje 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
Korzystanie z Miejsca Pracy wskazanego w lit a), b) i c) może dotyczyć wyłącznie pełnych miesięcy rozliczeniowych.
Korzystanie z miejsca Pracy wskazanego w lit a) może dotyczyć tylko pełnych dni, natomiast miejsc wskazanych w lit b) i c) tylko pełnych miesięcy.
Rozliczenie następuje z góry po uprzednim wystawieniu faktury VAT z 7 dniowym okresem płatności zgodnie z zawartą Umową Najmu.
W przypadku opóźnienia zapłaty o co najmniej 7 dni kalendarzowych skutkować będzie nałożeniem zryczałtowanej rekompensacie w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§ 3 Rezerwacje Sali szkoleniowej
Sala Szkoleniowa jest dostępne zarówno dla Użytkowników, jak i osób trzecich.
Rezerwacja Sali Szkoleniowej przez Użytkownika odbywa się poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobiście na Recepcji. Potwierdzeniem rezerwacji jest wyłącznie mailowa lub pisemna informacja od Wynajmującego i po opłaceniu z góry kwoty najmu zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu i na zasadach wskazanych w umowie najmu Sali Szkoleniowej.
Rezerwacja Sali Szkoleniowej przez osoby trzecie odbywa się poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobiście na Recepcji i po opłaceniu z góry kwoty najmu zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu i na zasadach wskazanych w umowie najmu Sali Szkoleniowej.
Bezpłatne odwołanie do 14 dni przed datą wydarzenia. W przypadku odwołania na 7 dni przed wydarzeniami zostanie zwrócone 50% wpłaconych środków. W przypadku odwołania w krótszym terminie, wpłacone środki nie zostaną zwrócone. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym i w miarę dostępności.
Korzystanie z Sali Szkoleniowej jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy recepcji (od poniedziałku do piątku od 8-16) lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
Rozpoczęcie korzystania z Sali Szkoleniowej jest możliwe po opłaceniu wszelkich wynikających z niej kosztów lub w przypadku podmiotów nie będących Użytkownikami po dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu opłat.
Wynajmujący umożliwia korzystanie z urządzeń stanowiących wyposażenie Sali Szkoleniowej . Serwis kawowy w Sali Szkoleniowej jest dostępny w cenie. Chęć skorzystania z serwisu kawowego oraz urządzeń dodatkowych należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji.
Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikowi w ramach abonamentu na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich.
Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z Sali Szkoleniowej jest możliwe wyłącznie w razie braku innych rezerwacji w tym czasie. Opłatę ustala się na zasadach określonych dla danego podmiotu.
§ 4 Dostęp do Miejsca Pracy, Pomieszczeń Wspólnych i Sal Konferencyjnych dla Użytkowników i Gości
Skorzystanie i dostęp do Miejsca Pracy jest możliwe po zawarciu Umowy Najmu oraz uiszczeniu opłat z nią związanych.
Skorzystanie i dostęp do Miejsca Pracy pod Adresem Nieruchomości jest możliwe po otrzymaniu karty dostępu lub kluczy.
Użytkownik po zgubieniu karty dostępu kub kluczy jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego.
Opłata za zgubienie kluczy lub karty dostępu wynosi 50 zł netto. Płatność następuje na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 3 dni roboczych.
Użytkownik po okresie trwania umowy jest zobowiązany do dostarczenia kluczy i karty dostępu w terminie 3 dni roboczych jej zakończenia.
Opłata za przetrzymanie kluczy i karty dostępu do biura wynosi jednorazowo 200 zł netto za każdy miesiąc przetrzymania. Płatność następuje na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni roboczych.
Wynajmujący gwarantuje wolne Miejsce Pracy w Strefie Coworkingowej bez konkretnego uprzedniego wskazania. Wybór Miejsca Pracy następuje poprzez przystąpienie do korzystania z niego we wskazanym w Umowie Najmu okresie. W razie najmu Miejsca Pracy na większą ilość dni Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rezerwacji jednego i tego samego Miejsca Pracy za wyjątkiem Biurka dedykowanego i Mikrobiura.
Wszystkie rodzaje dostępu do Miejsca Pracy lub Pomieszczeń Wspólnych dotyczą wyłącznie Użytkownika oraz Gości na zasadach określonych w Regulaminie.
Każdy z pracowników i współpracowników Użytkownika musi posiadać wykupiony osobny dostęp do Miejsca Pracy. Niedopuszczalne jest korzystanie przez kliku pracowników lub współpracowników z jednego dostępu.
Każdy z Użytkowników ma prawo zapraszania Gości. Podejmowanie Gości może odbywać się w Miejscach Wspólnych. Wprowadzanie Gości do Miejsca Pracy musi być poprzedzone uprzednim zgłoszeniem Gościa Wynajmującemu i po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego.
Zgłoszenie Gościa następuje u Wynajmującego. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Gościa. Odwiedziny są możliwe wyłącznie w godzinach pracy Wynajmującego.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Gościa.
W razie przyjęcia Gościa do Miejsca Pracy bez uprzedniej procedury zgłoszenia Użytkownik obarczony zostanie opłatą za korzystanie z przestrzeni coworkingowej w kwocie 100 zł netto za każdy przypadek wprowadzenia Gościa. Opłata zostanie doliczona do miesięcznego abonamentu, jaki opłaca Użytkownik, po uprzednim poinformowaniu go o wysokości doliczonej opłaty.
Użytkownicy uzyskują dostęp do Miejsc Wspólnych w czasie, który przysługuje im w oparciu o umowę najmu Miejsca Pracy i w ramach dostępności. Użytkownikowi nie przysługuje w żadnym zakresie możliwość rezerwacji Miejsc Wspólnych.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w razie wykorzystania przez Użytkownika mniejszej niż określona w Umowie Najmu liczby dni, a w szczególności w takiej sytuacji nie przysługuje Użytkownikowi proporcjonalne zmniejszenie opłat z tytułu umowy najmu Miejsca Pracy.
Dostęp Użytkownika wynajmującego Biurko Dedykowane do Miejsca Pracy i Miejsc Wspólnych jest możliwy 24 h na dobę 7 dni w tygodniu pod Adresem Nieruchomości. Powyższy zapis nie dotyczy Gości, którzy są uprawnieni do odwiedzania Użytkownika jedynie w godzinach pracy Recepcji (od poniedziałku do piątku od 8-16)
Dostęp do Sali Szkoleniowej jest możliwy w godzinach otwarcia coworku lub po wcześniejszym wykupieniu dostępu po uzgodnieniu z Wynajmującym.
Użytkownik zobowiązuje się do dbania o czystość w Miejscach Wspólnych, Miejscu pracy oraz o odpowiednie sortowanie wyrzucanych śmieci.
§ 5 Obowiązki i uprawnienia Użytkowników i Wynajmującego
Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z maszyn wielofunkcyjnych (druk; skaner; ksero) bezpłatnie.
Wynajmujący Biurko Dedykowane mają dostęp do Miejsca Pracy przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu pod Adresem Nieruchomości. Od godziny 21:00 - 06:00 Miejsce Pracy jest zabezpieczone alarmem. Jeśli Użytkownik chce przebywać w tym czasie na terenie Miejsca Pracy zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego 12h wcześniej.
Brak wykorzystania przez Użytkownika w ramach okresu rozliczeniowego przysługujących mu w abonamencie godzin [AS1] nie stanowi podstawy do ich przesunięcia na następny okres rozliczeniowy ani do obniżenia wynagrodzenia. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania swoich środków innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej.
Użytkownicy są uprawnieni do przebywania i korzystania z Miejsc Wspólnych, Sali Szkoleniowej oraz Miejsc Pracy na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownicy we własnym zakresie ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik jest uprawniony do przyprowadzania ze sobą psa lub kota, pod warunkiem, że są to zwierzęta spokojne i nie będą przeszkadzały innym Użytkownikom w wykonywaniu swojej pracy.
Użytkownik nie może wykorzystać z przedmiotu najmu lub jego części poza cel opisany w umowie lub Regulaminie.
Użytkownik zobowiązany jest do:
korzystania z Miejsca Pracy, Miejsc Wspólnych, Sali Szkoleniowej zgodnie z ich przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz przepisów prawa dotyczących eksploatacji budynków;
korzystania z sieci elektrycznych, gazowych, wodnych, komputerowych, telefonicznych i innych znajdujących się w Nieruchomości w sposób nie powodujący ich zniszczenia, zanieczyszczenia, przeciążenia albo innego uszkodzenia uniemożliwiającego ich używanie;
zapewnienia, aby korzystanie z Miejsc Pracy, Miejsc Wspólnych lub Sali Szkoleniowej przez Użytkownika (jego pracowników, współpracowników, klientów, czy gości) nie zakłócało pracy innych najemców;
dbania o należyte zabezpieczenie Miejsca Pracy oraz rzeczy w nich znajdujących się, a także Miejsc Wspólnych przed jakimkolwiek uszkodzeniem, zniszczeniem, czy utratą;
Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy Najmu na podmioty trzecie w tym w szczególności zabrania się oddawania Miejsca Pracy w podnajem lub bezpłatne użytkowanie. Naruszenie powyższego obowiązku spowoduje naliczenie opłaty za korzystanie z Miejsca Pracy w wysokości równej miesięcznemu abonamentowi jaki zobowiązany jest uiszczać Użytkownik, za każdy przypadek naruszenia.
Użytkownicy są obowiązani zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad to, co wynika z normalnego zużycia oraz do przywrócenia na własny koszt przedmiotu najmu do takiego stanu.
W ramach korzystania z Miejsca Pracy Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do korzystania ze swojego sprzętu niezbędnego do pracy w zakresie w jakim nie narusza to postanowień niniejszego Regulaminu.
Użytkownik jest także zobowiązany do informowania Wynajmującego o wszystkich awariach lub usterkach w Miejscu Pracy, w Miejscach Wspólnych oraz Sali Szkoleniowej, a Wynajmujący jest zobowiązany do niezwłocznego usuwania tych zgłoszonych albo stwierdzonych przez Wynajmującego awarii lub każdych usterek w czasie odpowiednim do okoliczności i możliwości Wynajmującego.
Wynajmujący usuwa wszelkie awarie, usterki, czy inne szkody w Miejscu Pracy, Miejscach Wspólnych, Sali Szkoleniowej, czy w Nieruchomości, które zostaną spowodowane działaniem albo zaniechaniem Użytkownika lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność (pracownicy, współpracownicy, klienci, goście). Wynajmujący obciąży Użytkownika kosztami wykonania powyższych czynności.
Wynajmujący zobowiązany jest do bieżącego i stałego utrzymania Miejsc Pracy, Miejsc Wspólnych Budynku oraz Nieruchomości w dobrym stanie technicznym.
§ 6 Zasady korzystania z Miejsca Pracy, Miejsc Wspólnych oraz Sali Szkoleniowej
Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Miejsca Pracy, Miejsc Wspólnych, Sali Szkoleniowej a także znajdującej się w nich infrastruktury zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się samowolnych napraw, regulacji, rozkręcania i demontażu, jak również używania dodatkowych grzejników elektrycznych czy instalacji oświetleniowych jakiegokolwiek rodzaju. Każdorazowy nowy Użytkownik zostaje przeszkolony przez pracownika Wynajmującego w zakresie prawidłowego korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się na nieruchomości.
Użytkownicy nie są uprawnieni do prowadzenia żadnych prac technicznych na terenie Nieruchomości poza pracami biurowymi związanymi z prowadzoną działalnością.
Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości w zajmowanym Miejscu Pracy, Miejscach Wspólnych oraz Sali Szkoleniowej.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pozostałe Miejsca Pracy wynajmowane są podmiotom trzecim, w tym podmiotom o zbliżonym lub identycznym profilu działalności i w związku z tym zobowiązują się do korzystania z Miejsca Pracy, Miejsc Wspólnych, Sali Szkoleniowej w sposób umożliwiający wspólne korzystnie z w/w miejsc przez innych Użytkowników, a nadto nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń.
Spożywanie posiłków, głośne rozmowy telefoniczne, głośne słuchanie muzyki oraz inne czynności mogące powodować immisje można realizować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego Użytkownicy nie są uprawnieni do oklejania i przemalowywania ścian lub drzwi, wykonywania w ścianach lub drzwiach otworów, wbijania w ściany lub drzwi gwoździ bądź instalowania w nich kołków i wkrętów. Naruszenie powyższego obowiązku spowoduje konieczność pokrycia przez Użytkownika kosztów przywrócenia danej części nieruchomości do stanu pierwotnego.
Zabrania się składowania na nieruchomości przedmiotów, co do których konieczne jest skorzystanie z pomieszczenia magazynowego, przedmiotów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, łatwopalnych itp. Przedmioty te mogą być przez Wynajmującego w każdej chwili usunięte lub przekazane do składowania na koszt i niebezpieczeństwo Użytkownika. Wszelkie przedmioty pozostawione i nieodebrane przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy Najmu podlegają usunięciu na koszt i niebezpieczeństwo Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Użytkownicy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów.
Użytkownicy nie są uprawnieni do umieszczania w Miejscach Wspólnych swoich reklam, oznaczeń, szyldów ani do prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych.
Miejsca Wspólne wyposażone w sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, drukarki i skanery dostępne są dla Użytkowników bezpłatnie, jeśli niniejszy Regulamin lub Umowa Najmu nie stanowi inaczej.
§ 7 Zasady oznaczania i reklamy Użytkownika
Użytkownikowi nie przysługuje prawo do samodzielnego umieszczania w Nieruchomości poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego swoich szyldów, reklam i banerów.
Po ustaleniu z Wynajmującym Użytkownik może umieścić na szyldzie zewnętrznym znajdującym się na elewacji budynku Nieruchomości własną tablicę informacyjną z logo firmy.
Tablica informacyjna nie może naruszać praw osób trzecich, a nadto Użytkownik ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność, w tym w szczególności odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej.
§ 8 Zasady działania Recepcji
Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-16.
W godzinach otwarcia recepcji Użytkownikom zapewnia się obsługę recepcyjną, w zależności od zadeklarowanego przez Użytkownika abonamentu. Na obsługę tę składają się:
przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach,
pomoc w obsłudze urządzeń biurowych,
pomoc przy kserowaniu dokumentów,
odbiór korespondencji faksowej, pocztowej i kurierskiej, z wyłączeniem przesyłek o niż 5 kg i wymiarach przekraczających 50 cm x 50 cm x 50 cm,
obsługa Gości, pełnomocnictwa/upoważnienia pocztowego do odbioru korespondencji. Recepcja nie ponosi odpowiedzialność za wadliwości działania poczty elektronicznej lub za nieodebranie przez Użytkownika informacji o przesyłce,
udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych.
Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia Wynajmującemu stosownego pełnomocnictwa/ upoważnienia do obioru korespondencji kierowanej na Adres Nieruchomości.
Użytkownicy zgodnie z wybranym abonamentem upoważnieni są do podawania Adresu Nieruchomości jako swojego adresu korespondencyjnego.
O ile nie ustalono inaczej, odbiór korespondencji przez Użytkownika następuje osobiście w recepcji. Korespondencja pocztowa i kurierska przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia doręczenia. Po upływie tego okresu, Użytkownik zobowiązany jest do odbioru korespondencji pod rygorem jej zutylizowania.
Użytkownicy z wykupionymi miesiącem do wykorzystania w Miejscu Pracy mogą otrzymać zamykaną szafkę na ten okres. Szafkę należy opróżnić i oddać klucz w recepcji najpóźniej ostatniego dnia pracy, chyba, że Użytkownik zadeklarował wykupienie kolejnego okresu dostępu. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.
Użytkownicy mają zapewniony nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika na obszarze Nieruchomości.
Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem jest zabronione i może spowodować wypowiedzenie Umowy Najmu w trybie natychmiastowym.
Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w skutek nie działania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego, jeżeli nieprawidłowe działanie łącza jest spowodowane przyczynami tkwiącymi po stronie dostawcy.
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Najmu Wynajmujący nie będzie odbierał korespondencji kierowanej do Użytkownika i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§ 9 Wirtualne biuro
Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z usługi Wirtualnego Biura, polegającej na wykorzystania adresu Wynajmującego jako adresu korespondencyjnego oraz adresu siedziby rejestracyjnej podmiotu lub siedziby działalności gospodarczej, zgodnie z wybranym abonamentem.
W celu korzystania z usługi Wirtualnego Biura Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Umowy Najmu. Jej zawarcie nie jest równoznaczne z dostępem do Miejsca Pracy lub Sali Szkoleniowej i zależy od wybranego abonamentu.
Zawarcie Umowy o usługi biurowe umożliwia korzystanie z obsługi recepcji w zakresie odbioru korespondencji na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
Po rozwiązaniu Umowy o usługi biurowe Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni od ustania Umowy o usługi biurowe złożenia wniosku do właściwego organu rejestrowego, wskazującego na zmianę adresu siedziby/adresu do doręczeń. Usługi związane z odbiorem korespondencji nie będą świadczone od chwili rozwiązania Umowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wynajmujący obciąży Użytkownika karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług biurowych.
§ 10 Zasady korzystania z Parkingu na Nieruchomości
Miejsca parkingowe dla Użytkowników oraz Gości znajdują się jedynie w strefie płatnego parkowania miejskiego.
Wynajmujący nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych dla Użytkowników oraz Gości.
§ 11 Odpowiedzialność i procedura reklamacji
1. W przypadku zawinionego przez Wynajmującego niezapewnienia zarezerwowanej lub wykupionej usługi, udostępnienia Sali Szkoleniowej osobie niezarejestrowanej oraz Użytkownikowi wynajmującemu Salę Konferencyjną ponad limit godzin wskazany w abonamencie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, przysługuje zwrot 100% wartości niezrealizowanej usługi. Zwrot wyczerpuje roszczenia wobec Wynajmującego w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi. W przypadku braku możliwości zrealizowania prawa dostępu do zarezerwowanego Miejsca Pracy lub Sali Szkoleniowej Użytkownikowi przysługuje proporcjonalny zwrot środków uiszczonych z tego tytułu co wyczerpuje w całości jego roszczenia wynikające z Umowy Najmu lub Umowy o świadczenie usług biurowych.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do strefy coworkingowej, w tym Sali Szkoleniowej w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych okolicznościowych imprez.
3. Informacja o możliwych ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie podana na stronie internetowej www.coworkmrowisko.pl lub stronie na Facebook'u najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem ograniczenia dostępności. Z tytułu opisanych ograniczeń nie przysługują żadne odliczenia, upusty lub odszkodowania.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Wynajmującego.
5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie zapisów Regulaminu. Wynajmujący może wypowiedzieć każdą umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym tj. w ciągu 1 dnia od naruszenia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania odwiedzających go Gości.
7. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych przez niego, jego Gości szkód, w tym do pokrycia kosztów przywrócenia Miejsca Pracy do stanu sprzed zawarcia Umowy Najmu.
8. Wszelkie pytania, problemy i uwagi związane z zawartymi przez Użytkownika i Wynajmującego umowami mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: biuro@coworkmrowisko.pl w ciągu 14 dni od dnia wykrycia problemów lub uwag.
9. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
10. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Wynajmującego w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
11. Reklamacje składane Wynajmującemu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Wynajmującego nie będą rozpatrywane. Wynajmujący nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
2. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu (nie dotyczy to zmian Umowy Najmu), Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail.
3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę Najmu do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia Umowy Najmu bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Użytkownika na dalsze świadczenie usług przez Wynajmującego na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem.
5. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
9. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Wynajmującego.
10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 r.
Załączniki:
1. Tabela opłat i dostępnych abonamentów za wynajem.
Made on
Tilda